Page 10 - Zupa_Prelog_monografija_2017
P. 10

PREDGOVOR


                      Rado se odazivam pozivu uredništva da
                   napišem nekoliko riječi za ovu monografiju
                   sa značajnim naslovom: U službi Bogu i ljudi-
                   ma, u povodu 40. obljetnice svećeničkoga služenja
                   Antuna Hoblaja u župi Svetoga Jakoba u Prelo- oživljavanju sveukupnoga srednjoeuropsko-
                   gu. Činim to s osjećajem radosti i zahvalnosti, ga duha koji izravno utječe na svijest pripad-
                   jer je prije svega riječ o Crkvi na djelu koja nosti kršćanstvu, odnosno Katoličkoj Crkvi,
                   je i prošlost i sadašnjost i budućnost. Kako je a time i na jačanje hrvatskoga nacionalnog
                   neposredan povod za objavljivanje ove pu- identiteta. Ovakve monografije su potrebne
                   blikacije 40. obljetnica svećeničkog služenja da bi se činjenično, povijesno, kulturno i du-
                   župnika Antuna Hoblaja, koja se podudara hovno suprotstavile nasrtajima na Hrvatsku
                   s proslavljenom 250. obljetnicom posvećenja u namjeri da se je politikom sile jačega uvrsti
                   župne crkve i 750. jubilejom utemeljenja Gra- u tzv. Zapadni Balkan, s ciljem, ako ne ukla-
                   da Preloga, to se još više osjećam potaknutim njanja, onda barem umanjenja katoličkoga
                   da se kao mjesni biskup predgovorom uklju-  identiteta. Svi mi, posebice vjernici katolici,
                   čim u stvaranje ove vrijedne knjige.     na ovim razmeđima između prošlosti i bu-
                      Drago mi je da se u ovom tiskanom djelu dućnosti, što je i za Međimurje od posebne
                   donosi i sustavan prikaz života i rada župe važnosti, moramo biti oprezni i svjesni svih
                   pod pastoralnim predvođenjem župnika tih događaja, danas posebno u situaciji nape-
                   Antuna Hoblaja. Taj prikaz crkvenosti valja tosti različitih europskih i svjetskih suprot-
                   promatrati kao ljudsko-božansku zbilju u stavljenih silnica.
                   konkretnoj povijesti Grada Preloga koji ima    U tom smislu ova monografija ohrabru-
                   posebnu važnost ne samo za Međimurje i je jer svojim sadržajem i porukom uspostav-
                   Hrvatsku, nego i za Srednju Europu. Sred- lja onaj kontinuitet koji se temelji na sržnim
                   nja Europa, naime, kao europska regija, na-  duhovno-kulturnim vrijednostima, koje su
                   kon propaloga komunizma, zbog kojega se duboko ukorijenjene u našem hrvatskom na-
                   Europa podijelila između Zapadne, Istočne i rodu. I u ovom vremenu potrebno se vratiti
                   Južne Europe, u predodžbi mnogih suvreme-   korijenima. To je jamstvo da nikakva izvanjska
                   nika još uvijek ima slabo određene granice. sila neće nadjačati unutarnju, duhovnu stra-
                   Zato slika o Srednjoj Europi treba ponovno nu Lijepe Naše, na kojoj se temelji identitet
                   zadobiti na važnosti na političkom, kultur- naroda. Dok smo pozvani na crkvenome pla-
                   nom, gospodarskom i nadasve crkvenom i nu biti otvoreni prema budućnosti i novim
                   duhovnom području.              pothvatima, ne smijemo smetnuti s uma da
                      Ova monografija svakako pridonosi tom se sve što nas je stoljećima jačalo na ovim po-


      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15